Jerzy Szyran OFMConv
Elementarz modlitwy, ss. 187
Spis treści

Wstęp

1.POJĘCIE I ZNACZENIE MODLITWY

1.1.Wzniesienie duszy do Boga

1.2. Szukanie Boga

1.2.1. Wchodzenie na górę

1.2.2. Góra modlitwy

1.3. Definicja modlitwy

1.4. Rodzaje modlitwy

1.4.1. Ze względu na adresata

1.4.2. Ze względu na formę

1.4.3. Ze względu na modlący się podmiot

1.4.4. Inne podziały

 

2. OD MODLITWY CZŁOWIEKA DO MODLITWY CHRYSTUSA W DUCHU ŚWIĘTYM

2.1. Modlitwa ludzi Starego Testamentu

2.1.1. Starotestamentalne formy modlitwy

2.1.1.1. Modlitwy uwielbienia

2.1.1.2. Modlitwy dziękczynne

2.1.1.3. Modlitwy przebłagania

2.1.1.4. Modlitwy prośby

2.1.2. Psalmy jako wzór modlitwy

2.2. Chrystus – mąż modlitwy

2.2.1. Chrystus zjednoczony z Ojcem

2.2.2. Modlitewne przygotowanie do ważnych wydarzeń

2.2.3. Ostateczny akt modlitwy

2.3. Modlitwa Jezusa i modlitwa człowieka

2.4. Chrystus nauczycielem modlitwy

2.5. Rola Ducha Świętego w doświadczeniu modlitwy

2.6. Wstawiennictwo Maryi i świętych

 

3. PRZYGOTOWANIE WEWNĘTRZNE DO MODLITWY

3.1. Wiara fundamentem modlitwy

3.1.1. Wiara i jej przedmiot

3.1.2. Konieczność wiary w modlitwie

3.2. Nadzieja inspiracją modlitwy

3.2.1. Poszukiwanie szczęścia

3.2.2. Konieczność nadziei w modlitwie

3.3. Miłosny dialog z Bogiem

3.3.1. Miłość nigdy nie ustaje

3.3.1.1. Miłość - ofiara z siebie

3.3.1.1.1. Będziesz miłował Pana Boga swego

3.3.1.1.2. Będziesz miłował bliźniego swego

3.3.1.1.3. Będziesz miłował samego siebie

3.3.1.1.4. Miłujcie waszych nieprzyjaciół

3.3.2. Konieczność miłości w modlitwie

3.4. Pokora jako postawa modlitwy

3.4.1. Pokora - fundament i korona cnót

3.4.2. Pokora  w modlitwie

3.5. Wyciszenie całego człowieka

3.6. Postawa wytrwałości

3.7. Otwartość na Boże działanie

3.8. Cisza

 

4. ZEWNĘTRZNE PRZYGOTOWANIE DO MODLITWY

4.1. Pora modlitwy i czas jej trwania  

4.1.1. Pora modlitwy

4.1.1.1. Dyskusje wokół pory modlitwy

4.1.1.2. Przepoić dzień modlitwą

4.1.2. Czas modlitwy

4.2. Miejsce modlitwy

4.3. Postawa ciała w czasie modlitwy

 

5. OWOCE MODLITWY

5.1. Odczytanie woli Bożej i duch apostolski

5.1.1. Zasłuchanie w głos Pana

5.1.2. Inspiracja do apostolskiego działania

5.1.2.1. Apostolstwo słowa

5.1.2.2. Apostolstwo czynu

5.2. Obiektywizm spojrzenia

5.2.1. Dystans do siebie i świata

5.2.2. Mądrość i roztropność

5.3. Oczyszczanie serca

5.3.1. Błogosławieni czystego serca

5.3.2. Klarowanie serca

5.4. Szkoła proszenia

5.4.1. Wielka uczta

5.4.2. Stosowne dobra

5.5. Modlitwa a sakramenty

5.5.1. Działanie sakramentów

5.5.2. Modlitwa otwiera na łaskę sakramentalną

5.6. Środek na pokusy

5.6.1. Pokusy i ich źródła

5.6.2. Ucieczka przed pokusą

5.7. Droga do nawrócenia

5.7.1. Proces nawrócenia

5.7.2. Wymiary nawrócenia

5.7.3. Przez modlitwę do Boga

5.8. Nowa forma życia

5.9. Miłość bliźniego

 

6. TRUDNOŚCI I NIEBEZPIECZEŃSTWA W MODLITWIE

6.1. Roztargnienia

6.1.1. Walka z roztargnieniami

6.1.2. Ukierunkowanie na Boga

6.2. Oschłości 

6.2.1. Moment wiary

6.2.2. Bóg chce więcej

6.3. Słaba wiara

6.4. Znużenie

6.5. Duchowa walka

6.6. Pozorny brak wysłuchania

6.6.1. Zła modlitwa

6.6.2. Większe dobra

6.7. Zajmowanie się wadami innych

6.8. Pycha

6.9. Brak akceptacji ze strony środowiska

 

7. CODZIENNE OSOBISTE SPOTKANIE Z BOGIEM

7.1. Modlitwa uwielbienia

7.1.1. Bezinteresowny akt

7.1.2. Motywy uwielbienia

7.2. Modlitwa dziękczynienia

7.2.1. Wdzięczne serce

7.2.2. Motywy wdzięczności

7.3. Modlitwa przebłagania

7.3.1. Rachunek sumienia

7.3.2. Obowiązek przebaczenia bliźnim

7.3.3. Podejście do grzechu

7.4. Modlitwa prośby

7.4.1. Jęk człowieka

7.4.2. Przedmiot prośby

7.4.2.1. Potrzeby materialne

7.4.2.2. Prośba o rzeczy wielkie

7.5. Modlitwa adoracji

7.5.1. Pojęcie adoracji

7.5.2. Idea adoracji w Piśmie świętym

7.5.3. Rozwój idei adoracji

7.5.4. Podstawowe idee adoracji Najświętszego Sakramentu

7.5.4.1. Modlitwa obecności

7.5.4.2. Modlitwa spojrzenia

7.5.4.3. Modlitwa milczenia

7.5.5. Owoce adoracji

7.5.6. Postawy i gesty podczas adoracji

7.6. Modlitwa Jezusowa

 

8. MODLITWA SŁOWEM BOŻYM

8.1. Czytanie Pisma świętego

8.1.1. Motywy czytania Pisma świętego

8.1.1.1. List Boga do człowieka

8.1.1.2. Pokarm dla wiary

8.1.1.3. Historia Bożego działania w świecie

8.1.1.4. Objawienie mocy Bożej

8.1.1.5. Zasada dobrego życia

8.1.1.6. Źródło Bożej mądrości

8.1.1.7. Pokarm codziennego życia

8.1.1.8. Droga do świętości

8.1.2. Metody czytania Pisma świętego

8.1.2.1. Dzielenie się Ewangelią

8.1.2.2. Metoda Västers

8.1.2.3. Metoda K. Mestersa

8.2. Medytacja słowa Bożego

8.2.1. Motywy medytacji

8.2.2. Przebieg medytacji

8.2.3. Przedmiot medytacji

 

9. MODLITWA CZYNEM

9.1. Intencja

9.2. Modlitwa chorobą i cierpieniem

9.2.1. Sens choroby i cierpienia

9.2.1.1. Ponieść wszystko na krzyż Chrystusa

9.2.1.2. Zadatek zmartwychwstania

9.2.1.3. Dopełnienie cierpień Chrystusa

9.2.2. Modlitwa i choroba

9.3. Modlitwa pracą

9.3.1. Sens ludzkiej pracy

9.3.1.1. Pojęcie pracy

9.3.1.2. Obraz pracy w Piśmie świętym

9.3.1.3. Kościół pierwszych wieków wobec pracy

9.3.1.4. Praca z miłością

9.3.1.5. Doskonalenie świata i człowieka

9.3.1.6. Duch ofiary

9.3.2. Praca i modlitwą

9.4. Wszelkie dobre działanie i przeciwności

 

10. „MODLITWA PAŃSKA” JAKO WZÓR MODLITWY DOSKONAŁEJ

10.1. Struktura „Modlitwy Pańskiej”

10.2. Adresat modlitwy

10.2.1. Bóg-Ojciec   

10.2.2. Nasz Ojciec

10.2.3. Ojciec w niebie

10.3. Wzór modlitwy

10.3.1. Święć się imię Twoje –  uwielbienie Boga

10.3.2. Przyjdź królestwo Twoje – prośba o rzeczy wielkie

10.3.3. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi – słuchanie, co Bóg mówi do człowieka

10.3.4. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj – dziękczynienie i prośba o wszystkie bieżące sprawy

10.3.5. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom – modlitwa przebłagania połączona z rachunkiem sumienia

10.3.6. Nie wódź nas na pokuszenie – prośba o wytrwałość

10.3.7. Zbaw nas ode Złego – modlitwa o uwolnienie od wszelkiego zła

10.3.8. Amen - końcowa doksologia

 

11. MODLITWA A ODPUSTY

11.1. Teologia odpustów

11.2. Podział odpustów i możliwość ich zyskania

11.2.1. Odpust zupełny

11.2.2. Odpust cząstkowy

 

ZAKOŃCZENIE

 

Bibliografia

Wykaz skrótów

Spis treści

 

Wydawnictwo AA, Kraków 2015